Morpol noteres på Oslo Børs

Styret ved Oslo Børs vedtok i dag 16. juni 2010 å ta aksjene i lakseforedlingsselskapet Morpol ASA opp til notering på Oslo Børs eller Oslo Axess.

Børsstyret har gitt dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf Opptaksreglene pkt. 2.3.1 og 2.3.2. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridiske enheter.

Børsstyret forutsetter at selskapet før første noteringsdag, oppfyller kravet til antall aksjeeiere slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.2 og har minst 25 prosent av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten, slik det fremgår av Opptaksreglene pkt. 2.4.1.

Planlegger stor kapitalinnhenting

Tidligere i dag ble det meldt at prospektet for den planlagte børsnoteringen, er godkjent av Finanstilsynet.

Før børsnotering skal det gjennomføres et spredningssalg på minimum 50.000.000 og maksimum 65.000.000 nye aksjer, pålydende kr 0,10 per aksje. Det er indikert et prisintervall på fra kr 22,00 til kr 28,00 per aksje. Forutsatt suksess med kapitalinnhentingen i prisintervall som indikert, vil emisjonen bli på fra 1,1 milliarder kroner til 1,82 milliarder kroner.

Dersom kravet til antall aksjeeiere ikke er oppfylt, tas selskapet i stedet opp til notering på Oslo Axess, forutsatt at Axessreglenes opptaksvilkår pkt 2.4.2 og øvrige vilkår er oppfylt.

Børsdirektøren er gitt fullmakt til å beslutte om selskapet skal noteres på Oslo Børs eller Oslo Axess, samt fastsette første noteringsdag, senest 30. juli 2010.

Betinget av gjennomføring av aksjetilbudet som beskrevet i prospekt for Morpol datert 15. juni 2010, forventer Morpol at første noteringsdag å være på eller rundt 30. juni 2010.

Les også: Morpol søker om børsnotering 21.05.2010

Mer om Morpol
Morpol Gruppen er aktiv innen videreforedling av laks, i tillegg til salg og distribusjon av ferdige lakseprodukter. Morpol Gruppens hovedprodukt inkluderer: Kald- og varmrøkt laks, gravlaks, ferske laksefileter, frosne lakseporsjoner, biologisk laks, villaks og laksespesialiteter. Morpol Gruppen omsatte for ca. EUR 340 millioner i 2009.

Morpol ble etablert i 1996 på den baltiske kysten i Ustka i Polen. Selskapet har mer enn 3.000 ansatte i 8 land. Morpol Gruppen er verdens ledende innen røykelaks. Selskapet har oppnådd sin verdensledende posisjon gjennom effektiv foredling, fokus på kvalitet og service til nøkkelkunder, samt attraktive produkter for forbruker. Morpol betjener kunder over hele Europa, i Japan og USA.

E-post