- Kunnskap skal forene havbruk og turisme

Med ambisjoner om å forebygge og dempe konflikter knyttet til areal- og ressursbruken i kyst-Norge, ble forskningsprosjektet Integrert Kystforvaltning (iKyst) startet opp i vår.

Torsdag 20. august hadde Adresseavisen et stort oppslag der hytteeiere i Hemne i Sør-Trøndelag raser mot planene om å etablere enda et lakseanlegg i Hemnfjorden.

Målet med forskningsprosjektet iKyst, som SINTEF Fiskeri og havbruk er koordinator for, er å forebygge og dempe den typen konflikter som Adresseavisen skildrer, ifølge prosjektkoordinator og seniorforsker Knut Torsethaugen ved SINTEF Fiskeri og havbruk.

Kunnskapsbasert forvaltning

– Med sikker, faktabasert kunnskap om hvilke konsekvenser gitte havbruksutbygginger får i gitte områder, vil det være lettere for forvaltningen å finne de best egnede sjøområdene for havbruk og heller verne de som ikke er like godt egnet. Prosjektet iKyst er et første skritt på veien som skal vise hvordan det er praktisk mulig å bygge opp en slik kunnskapsbasert forvaltning av norske kystfarvann, sier Torsethaugen til SINTEFs nettside.

Opphetede følelser

Seniorforskeren understreker at opphetede følelser blant for eksempel hytteeiere ikke alltid kan dempes, selv med den best dokumenterte viten om natur og økologi.

– I prosjektet iKyst er vi derfor ut etter å finne fram til de kommunene som utmerker seg med beste praksis i forebygging og håndtering av interessekonflikter knyttet til bruken av kystfarvann. Forskning på politiske prosesser og interessekonflikter utgjør en viktig del av forskningsprogrammet og går hånd i hånd med forskning på teknologi og naturvitenskap, sier Torsethaugen til nettsiden.

Bærekraftig næringsutvikling

Bak prosjektet ligger et ønske hos myndighetene om bærekraftig næringsutvikling i kystområdene og et ønske om å redusere interessekonflikter i disse områdene.

– Ambisjonen for prosjektet er at vi skal gjøre det lettere å finne plass til alle som har interesser knyttet til kystfarvann, sier Knut Torsethaugen.

11 forskningsinstitusjoner med på laget

iKyst finansieres av Norges forskningsråd og FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Prosjekt gjennomføres som et forskningssamarbeid mellom 11 forskningsinstitusjoner og fem samarbeidspartnere.

Forskningspartnerne

Forskningspartnere i prosjektet er Norges fiskerihøgskole (prosjektledelse),  Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Havforskningsinstituttet, NOFIMA Marin AS, Norges geologiske undersøkelse, Norsk institutt for by og regionforskning, Norsk institutt for naturforskning, Norsk senter for bygdeforskning, Northern Research Institute (Norut Tromsø), NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura og SINTEF Fiskeri og havbruk.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere i prosjektet er samarbeidsprosjektet ”Kysten er klar” som omfatter kystkommuner i Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fiskeridirektoratet region Trøndelag, Fiskarlaget Midt-Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening, Midtnorge.
  

E-post